Vedtægter

Vedtægter for Vamdrup civile Hundeførerforening

Åbn i PDF

§ 1

Foreningens navn er Vamdrup civile Hundeførerforening.
Dens hjemsted er Vamdrup.
Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

 

§ 2

Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport, dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt. Det er endvidere foreningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke denne aktivitet, samt med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.

For at nå disse mål skal foreningen:

 1. Samle hundeinteresserede personer i en forening. Det er en forudsætning for udøvelse af aktivt hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen.
 2. Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved samarbejde og samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv.
 3. Formidle trænings- og konkurrencetilbud, der tilgodeser hundens behov og hundeførerens interesser.
 4. Arbejde med både konkurrence- og breddetræning samt grundlæggende opdragelse af familiehunden, herunder gennem et aktivt ungdomsarbejde at fremme børn og unges omgang med og forståelse for hunden.
 5. Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv.
 6. Afholde lokale konkurrencer og/eller prøver.
 7. Tilmelde/godkende deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DcH.
 8. Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere.

 

§ 3

Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig i en i den offentlige mening vanærende handling.
Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.
Medlemmer, der overføres fra en anden lokalforening i DcH, og som har betalt kontingent i denne forening for foreningsåret, skal først betale kontingent til foreningen fra næste regnskabsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt træningsgebyr.

Resterende træningsgebyr overflyttes ikke til ny klub.
Udmeldelse kan ske skriftligt til foreningens formand eller kasserer. Manglende rettidig betaling af kontingent for nyt kalenderår betragtes som udmeldelse af lokalforeningen.
Lokalforeningen tilmelder straks ved indmeldelsen nye medlemmer til landsforeningen.

 

§ 4

Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet løber for perioden 1.januar til 31.december, og det består af følgende 3 dele:

DcH kontingent som fastsættes af Landsforeningen og Kreds 4.

Klub kontingent og/eller træningsgebyr, som fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Ingen kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale DcH og VcH grundomkostningerne ved medlemskabet, og giver medlemmet almindelige medlemsrettigheder.
Træningsgebyret giver adgang til træning i henhold til bestyrelsens træningsplan.

Der kan fastsættes reduceret kontingent for familie medlemskab, dette kan dog aldrig blive mindre pr. familiemedlem, end det til enhver tid gældende DcH kontingent.

Som familie regnes personer der er tilmeldt folkeregisteret på samme adresse, og som er at regne som ægtefælde, samlever eller hjemmeboende børn. Tillige kan udeboende børn under 21 år deltage under familie medlemskab.

Ethvert medlem af foreningen som ønsker at starte til konkurrence i DcH skal mindst en gang pr. år have en godkendelse af foreningen. Denne godkendelse består i en underskrift, som indføjes i konkurrence bogen, af klubbens formand eller et af formanden udpeget medlem af bestyrelsen. Underskriften er betinget af at medlemmet med sin hund har haft personligt fremmøde på træningspladsen eller lignende egnet areal, hvor hund og fører i fællesskab bliver godkendt.

Det er op til medlemmet selv at kontakte bestyrelsen, for at aftale et tidspunkt for godkendelse.
Medlemmer, der ikke inden 15.januar har betalt kontingent, vil blive pålagt et gebyr på kr. 150,- alle medlemmer med kontingent restance kan slettes af foreningen.

Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer, forinden skyldig kontingent for det pågældende regnskabsår er betalt.
Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

Det aktuelle kontingent vil til enhver tid fremgå af referat fra sidste generalforsamling.

 

§ 5

Generalforsamlingen afholdes hvert år i november måned.
Generalforsamlingen behandler følgende sager:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning af foreningens formand.
  3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.
  4. Fastsættelse af kontingent, træningsgebyr og indskud (indstilling fra bestyrelsen skal foreligge).
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af formand. (ulige år)
  7. Valg af kasserer (lige år)
  8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
  9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  10. Valg af 1 revisorer.
  11. Valg af 1 revisorsuppleant.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer det.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest 3 uger før generalforsamlingen.

 

§ 6

Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.
Vedtægterne skal som information indsendes til kredsformanden. Kredsformanden videresender efter kontrol en kopi til DcH`s sekretariat.

 

§ 7

Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle aktive medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance.
Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

 

§ 8

Generalforsamlingen skal afholdes senest den 30. november.
Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel, skriftligt/mail til alle medlemmer eller i de lokale dagblade eller i medlemsbladet. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen samt ordlyden af evt. indkomne forslag.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom og samtidig til formanden indsender en skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes behandlet. Generalforsamlingen afholdes inden 3 uger efter, at begæring derom er modtaget.

 

§ 9

Bestyrelsen består af formand og kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer.
Formanden vælges, i ulige år, for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

Kasseren vælges, i lige år, for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling.
Den øvrige bestyrelse vælges for 2 år og afgår med 2 medlemmer ved hvert valg, første gang ved lodtrækning.
Endvidere vælges der 2 suppleanter og 2 revisorer med 1 suppleant.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
Bestyrelsen er ulønnet, dog kan der af foreningens midler bevilges fri rejse, evt. diæter, til repræsentation i hundesagens interesse.

Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af de forskellige funktioner indenfor foreningen. Disse udvalg arbejder under bestyrelsens ansvar, og skal sammensættes således at der til enhver tid er et af bestyrelsen betroet medlem i udvalget.

Foreningen tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem i forening.

 

§ 10

Foreningens regnskabsår er fra 1. november til 31. oktober Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand inden 15. november og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
Regnskaber og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen.
Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol.

 

§ 11

Samtlige medlemmer har gratis adgang som tilskuere ved konkurrencer og opvisninger mod forevisning af sidste medlemskvittering. Medlemmerne skal dog rette sig efter ledelsens anmodninger.
Konkurrencer og opvisninger afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Valg af dommere, indkøb af præmier og uddelinger af disse foretages af bestyrelsen.
Tilmelding til konkurrencer kan foretages af hundefører selv på DcH´s online tilmeldingssystem, men tilmelding skal altid godkendes af bestyrelsen, der om nødvendigt kan fastsætte kvalifikationskrav.
Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig hører hjemme.

 

§ 12

Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

 

§ 13

Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Danmarks civile Hundeførerforening, så længe mindst 5 medlemmer gør fordring på dens beståen. Skulle der ske udelukkelse af DcH, opløsning eller udmeldelse, skal ejendele, udlånt eller stillet til disposition for foreningen af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening leveres tilbage til denne.

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens ejendele og kapital, foreningen til dyrenes beskyttelse.
Opløsning af foreningen eller udmeldelse af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger, afholdt med minimum 4 ugers mellemrum.
Til sikring af et optimalt informationsniveau til medlemmerne, skal kredsformanden inviteres med til den 1. generalforsamling med taleret.
Referat af denne generalforsamling skal tilsendes kredsformanden inden for 14 dage.
Vedtager 1. generalforsamling ophør/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, kredsformanden har sæde, til varetagelse af daglige opgaver, herunder udfærdigelse af indbydelse til generalforsamling nr.2 samt evt. bilag. Som medlem af forretningsudvalget er kredsformanden selvskreven deltager i denne 2. generalforsamling med taleret. Som deltager i 2. generalforsamling er et medlem af ordensudvalget, dog ikke kredsens OU-medlem, selskreven med taleret.
I tilfælde af udmeldelse eller eventuelt udelukkelse må foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH´s logo(er).

***************************************************************